25 Zgromadzenie Delegatów LFV BB e.V. Brandenburgia