Rąbino - podsumowali swoją działalność

Informacja zbiorcza 
z przebiegu walnych zebrań
sprawozdawczych
w ochotniczych strażach pożarnych za rok
 2012 na terenie działania Oddziału
Gminnego Związku OSP RP
w
 Rąbinie 

Ochotnicze Straże Pożarne stanowią Związek ludzi którzy nie pozostają obojętni wobec nieszczęścia ludzkiego. Ludzie ci o każdej porze dnia lub nocy bez względu na panujące warunki atmosferycznie w razie potrzeby śpieszą na ratunek potrzebującym. Działania swe wykonują społecznie poświęcając swój czas, czasem zdrowie a nawet życie. Dlatego członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych czynnie biorący udział w życiu straży cieszą się zaufaniem i sympatią społeczeństwa.

OSP niejednokrotnie stanowi jedyną organizację społeczną działającą na terenie wsi. Jak każda organizacja działa według swego statutu. Zbierają się   na corocznym zebraniu, aby dokonać podsumowania swych dotychczasowych działań oraz przyjąć plan działania na kolejny rok.

Podsumowania dokonali w rozbiciu na następujące zagadnienia:

1.Sprawy organizacyjne

2.Działalność bojowa

3.Sprawy szkoleniowe

4.Wyposażenie w sprzęt ratowniczy

5.Działalność finansowa

6.Działalność społeczno – kulturalna

 

Na terenie gminy Rąbino działają trzy jednostki   OSP  , w tym jedna włączona jest do   Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

 

W strukturach straży działa 92 członków czynnych (w tym mężczyzn 72 , kobiet 20 ) , wspierających 1, honorowych 5.

 

W OSP Rąbino działa Kobieca Drużyna Pożarnicza, natomiast w OSP Batyń i Rąbino działają 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które liczą 31   członków  , w tym: dziewcząt 15 i chłopców 16.

   

 

Zebrania odbyły się we wszystkich jednostkach. W zebraniach uczestniczyli członkowie : czynni , MDP , członkowie władz oddziałów Związku OSP RP: gminnego, powiatowego , wojewódzkiego,  Wójt Gminy, Przewodniczący Rady i przedstawiciele PSP.  

Zarządom udzielone zostało absolutorium, przyjęto sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe za poprzedni rok. Zatwierdzono plany działalności i plany finansowe na 2013 rok.

Otrzymane pieniądze jednostki starały się wydawać jak najoszczędniej. Dlatego wszystkie możliwe prace   wykonali własnymi siłami, przy bardzo dużym wsparciu Wójta Gminy.

W roku sprawozdawczym   OSP Biała Góra zakupiła uzbrojenie osobiste niezbędne do ćwiczeń, szkoleń i działań ratowniczych. OSP Rąbino wzbogaciło się o piękny zestaw ratownictwa technicznego, stosowany głównie przy wypadkach komunikacyjnych. Z budżetu gminy zostały zakupione ubrania koszarowe dla OSP Batyń, w których to już niejednokrotnie występowali przy różnych okazjach.

Podsumowano    przeglądy gotowości technicznej naszych jednostek   za co otrzymali   wysoką ocenę.

Dużym zainteresowaniem cieszył się Obóz Szkoleniowy dla MDP zorganizowany przez ZOW ZOSP RP w Szczecinie – należy tu zaznaczyć, że wzięło udział siedmioro uczestników z naszej gminy.

Na pochwałę zasługują opiekunowie z OSP Rąbino i sama młodzież, która to już któryś raz przyjechała z Zawodów strażackich na szczeblu Wojewódzkim z pucharem – tym razem zajmując drugie miejsce.

Na zebraniach posumowano również udział młodzieży w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt „Młodzież zapobiega pożarom”. Na wyróżnienie zasługują dyrekcje szkół i ZOG ZOSP RP w Rąbinie, który jest głównym organizatorem.

Były słowa podziękowania ze strony najwyższych władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich skierowane do strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, za prace społeczne wykonywane na rzecz   Stowarzyszenia i środowiska.

W ciepłych słowach odniósł się Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP a zarazem Wójt Gminy Krzysztof Majewski podsumowując działalność druhów ze wszystkich jednostek.

Członek Zarządu OWZOSP RP w imieniu Prezesa ZOW ZOSP RP , Dyrektora OWZOSRP podziękował za wszystko to co strażacy robią dla dobra Swojej Małej Ojczyzny i ochrony przeciwpożarowej.

Przekazał kilka informacji z działalności ZOW ZOSP RP między innymi że:

- tegoroczny obóz dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbędzie się dniach 5.08-18.08.2013 roku w Pogorzelicy. W obozie udział mogą wziąć dziewczęta i chłopcy z roczników 1998-2002, odpłatność za obóz kształtować się będzie na poziomie roku ubiegłego. Obóz jest adresowany tylko i wyłącznie do członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Zachodniopomorskiego

- w 2013 roku kursy podstawowe oraz potwierdzające w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej dla strażaków-ochotników (organizowane według rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 7, poz. 60 z dnia 19 marca 2007 roku) w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy), będą odbywać się w Ośrodkach Szkoleniowo-Wypoczynkowych Związku OSP RP w Pruszczu Gdańskim oraz Turawie ( woj. Opolskie) w systemie tzw. stacjonarnym. Termin wyznaczony dla województwa zachodniopomorskiego to od 21 do 28 kwietnia 2013 roku w Pruszczu Gdańskim oraz od 14 do19 października w Turawie. Jednocześnie informuję, że wzorem lat ubiegłych Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego w drugiej połowie roku zorganizuje szkolenia z zakresu KPP w tzw. systemie wekhendowym na kursie podstawowym i potwierdzającym.

- przeznaczone są dotacje na zakup pakietów sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej dla strażaków – ochotników. Możliwe jest alternatywne zestawiania sprzętu wchodzącego w skład poszczególnych pakietów oraz – nowość – pakiet ratownictwa chemiczno – ekologicznego. (Jeden z pakietów trafi do Rąbina)

Mówił również ustaleniu kalendarza imprez programowych Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego na 2013 rok.

Przypomniał o akcji „1% podatku dla Związku OSP RP” na rzecz jednostek wskazanych przez podatników.

Przedstawił Informację w sprawie zmian w dokumencie pt „Uszczegółowienie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom|” – eliminacje wojewódzkie województwa zachodniopomorskiego.

Zarządy w sprawozdaniu przedstawiły całokształt działań. Prezesi z poszczególnych OSP zwrócili uwagę na osiągnięcia ale również na niedociągnięcia oraz braki w swojej pracy. Ocenę pracy Zarządu pozostawili do   obecnych druhów na zebraniu oczekując w nowym roku sprawozdawczym wskazówek na jakie zagadnienia Zarządy powinny zwrócić większą uwagę.

    Prezes

     ZOG ZOSP RP

   w Rąbinie

       Krzysztof Majewski