Regulamin pracy Komisji ds. Młodzieży

Regulamin pracy Komisji ds. Młodzieży

Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego na kadencję   2012-2017

 

1. Komisja ds. Młodzieży, zwana dalej „Komisją” jest statutowym organem doradczym Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Zachodniopomorskiego.

2. Zgodnie z Uchwałą nr 1/I/2012 Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 maja 2012 r. w skład komisji wchodzą:

Danuta Raniowska-Przewodnicząca

Krzysztof Barski- Wiceprzewodniczący

Jan Będzak- Sekretarz

Marian Kowalewski- Członek

Wojciech Ukleja - Członek

Jan Suszczyński- Członek.

Obsługa administracyjna Iwona Jagodzińska

3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć osoby zaproszone, związane z rozpatrywanymi sprawami.

4. Komisja realizuje zadania w zakresie wydawania opinii w sprawach związanych z działalnością młodzieży na temat:

a/ rozwijania zainteresowań młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej,

b/ przygotowania do bezinteresownej służby w szeregach OSP,

c/ rozwijania i krzewienia kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży,

d/ rozwijania i upowszechniania działalności kulturalnej i tradycji wśród młodzieży,

e/ wykorzystywania i popularyzowania nowoczesnych środków pozyskiwania informacji i komunikowania się w pracy z młodzieżą,

f/ pomoc w zawiązywaniu i realizowaniu międzynarodowej współpracy młodzieży,

g/ merytoryczna pomoc w organizowaniu pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży,

h/ nawiązywania i rozwijania współpracy z innymi organizacjami,

i/ propagowania ruchu wolontariackiego wśród dzieci i młodzieży,

j/spraw i uchwał przekazywanych przez władze Związku,

k/ współpracy z Komisjami ds. młodzieży przy oddziałach Związku,

l/ pomoc w działalności MDP na rzecz włączenia młodzieży w realizację potrzeb środowisk lokalnych

i indywidualnych aspiracji młodzieży,

ł/ przygotowywania projektów uchwał dot. zmian regulaminów.

5. Komisja pracuje zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy .

6. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący lub w jego imieniu wiceprzewodniczący, a w następnej kolejności sekretarz.

7. Potrzebę zwołania posiedzenia Komisji poza planem pracy może określić Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

8.Stanowisko Komisji przyjmowane jest w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

9. Z posiedzeń Komisji, jej sekretarz opracowuje w formie pisemnej ustalenia, które podpisuje przewodniczący.

10. Komisja odbywa nie mniej niż 2 posiedzenia plenarne w ciągu roku.

11. Za wyniki pracy Komisji odpowiada jej przewodniczący.

12. Na posiedzeniach Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Prezydium przewodniczący Komisji może przedstawiać sprawy związane z jej zadaniami.

13. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Prezydium, wnioski i propozycje Komisji, jej przewodniczący kieruje do Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

14. Przewodniczący Komisji przedstawia co roku Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP sprawozdanie z prac Komisji.

Przewodnicząca Komisji :

Danuta Raniowska

Dodatkowe informacje