Z prac komisji ds. młodzieży


                             

Z DZIAŁALNOŚCI

KOMISJI DS. MŁODZIEŻY ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP RP WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W OKRESIE OD 10 MAJA 2012 ROKU

KOMISJA W SKŁADZIE:

Danuta Raniowska-Przewodnicząca

Krzysztof Barski- Wiceprzewodniczący

Jan Będzak- Sekretarz

Marian Kowalewski- Członek

Wojciech Ukleja - Członek

Jan Suszczyński- Członek.

 

Komisja odbyła niżej wymienione posiedzenia i spotkania podczas których zajmowała się następującymi zagadnieniami:

10 maj 2012 r. - Lubiana:

1/ Komisja ukonstytuowała się oraz wyznaczyła termin następnego spotkania.

4 czerwiec 2012 r. Szczecin :

1/ Komisja przyjęła Regulamin pracy Komisji na lata 2012-2017 oraz ustaliła plan pracy na rok 2012,

2/ dokonano analizy kart zgłoszeń i kwalifikacja członków MDP na obóz szkoleniowy MDP w 2012 r.

3/ Analizie poddano również przebiegu OTWP (zasady udziału ilości zawodników z poszczególnych powiatów biorących udział w eliminacjach wojewódzkich) i konkursu plastycznego na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

4/ Zapoznano się ze stanem przygotowań do wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych MDP   wg regulaminu CTiF w Dębnie.

5/ Komisji zapoznała się z o możliwością pozyskania środków na współpracę MDP z partnerami z Niemiec z Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży (PNWM) jaką jest Zarząd Główny Związku OSP RP.

6/ Komisja podała propozycje aby na stronie internetowej ZOW ZOSP RP w Szczecinie utworzyć zakładkę dla MDP w której znajdowały się będą porady, przepisy prawne, propozycje zmian regulaminów oraz będzie można zadawać pytania i dzielić się swoim doświadczeniem w pracy z MDP.


12 listopad 2012 r.- Połczyn-Zdrój

1/ Przedstawienie sprawozdania i rozliczenie obozu MDP

2/ Stan przygotowań do eliminacji wojewódzkich konkursu plastycznego

3/ Ustalenie terminu spotkania z przewodniczącymi powiatowych komisji ds. młodzieży MDP

4/ Podjęcie działań zmierzających do utworzenia na stronie internetowej ZOW ZOSP RP poradnika dla opiekunów MDP

5/ Dokonanie zmian w dokumencie pn. „Uszczegółowienie regulaminu OTWP „Młodzież zapobiega pożarom"- eliminacje wojewódzkie województwa zachodniopomorskiego .

6/ Komisja wypracowała wnioski dotyczące zmian w regulaminie ogólnokrajowym OTWP   i zobowiązała przewodniczącą komisji do przedstawienia ich na posiedzeniu komisji ds. młodzieży ZG ZOSP RP. Zmiany o których mowa powinny dotyczyć:

- dopisania do eliminacji środowiskowych możliwości organizowania ich przez jednostki
OSP,                                                                                                                                                - uszczegółowienia wieku dzieci i młodzieży biorących udział w poszczególnych grupach,

 - jeden   uczestnik może brać udział w jednych eliminacjach gminnych, powiatowych

czywojewódzkich jeśli np. mieszka na terenie jednego województwa,a uczy się na terenieinnegowojewództwa,                                                                                                        - nie wymieniać z nazwy organizatorów OTWP,

- zastanowić się nad uczestnictwem w kolejnym finale centralnym OTWP zwycięscy     finałucentralnego z poprzedniego roku bez potrzeby udziału w eliminacjach (zasada ta dotyczyzdobywców pierwszego miejsca). Komisja proponuje znieść ten zapis i dać możliwość startowania laureatom szczebla wojewódzkiego tylko z danego roku.

22 luty 2013 r.- Szczecin

Głównym tematem posiedzenia był kalendarz działalności komisji na rok 2013. Ponadto komisja pracowała na poniższymi tematami:

1/ Dyrektor Biura Tadeusz Szczepański omówił przebieg eliminacji konkursu plastycznego nt. zapobiegania pożarom.

2/ Omawiana była kwestia połączenia konkursu wiedzy pożarniczej, konkursu plastycznego i konkursu kronik strażackich w jednym czasie i jednym miejscu. Miałoby to miejsce już od 2014 r.

3/ W czasie dyskusji podnoszono kwestie, aby podczas różnych konkursów, spotkań czy też turniejów wiedzy pożarniczej nie ulegać naciskom Komendantów Powiatowych PSP co do pewnych zasad, terminów, tylko wprowadzać własne rozwiązania zgodnie z regulaminami Związku ponieważ to Związek i jednostki OSP w nim zrzeszone powinny mieć głos decydujący a PSP doradczy w działalności Związku OSP RP.

4/ Komisja zapoznała się z ofertami firm na zorganizowanie obozu szkoleniowego dla młodzieży. W przetargu wygrał Ośrodek Wypoczynkowy „Komandor" w Pogorzelicy. Obóz odbędzie się w dniach 5-18.08. 2013 r.

5/ W trakcie spotkania komisja zapoznała się również z wykonaniem budżetu ZOW ZOSP RP za 2012 r.

6/ Komisja zaproponowała również, aby na stronie Związku umieścić różnego rodzaju gadżety w postaci np. planów lekcji czy też plansz samochodów pożarniczych, które można wykorzystać do pracy z dziećmi.

27 kwietnia 2013 r.- Radowo Małe

Komisji ds. Młodzieży Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego spotkała się z przewodniczącymi powiatowych komisji ds. młodzieży ZOSPRP

Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Woj. Komisji d/s Młodzieży dh Danuta Raniowska.

W części spotkania uczestniczył Stanisław Dycha Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Zachodniopomorskiego oraz Tadeusz Szczepański Dyrektor Wykonawczy ZOW ZOSP RP w Szczecinie.

Głównymi tematami posiedzenia było:

1/ Przedstawienie Regulamin pracy Komisji ds. Młodzieży

Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Zachodniopomorskiego na

kadencję 2012-2017 i planu pracy Komisji na 2013 rok.

2/ Zapoznanie zebranych z działalnością Komisji od chwili wyboru do dnia spotkania.

3/ Przedstawienie zmian dokonanych przez Komisję w dokumencie pn. „Uszczegółowienie regulaminu OTWP „Młodzież zapobiega pożarom"- eliminacje wojewódzkie województwa zachodniopomorskiego „.

4/ Przedstawienie programu eliminacji krajowych OTWP, które odbędą się w Kołobrzegu w dniu 07-09.06.2013 r.

5/ Informacje n/t obozu MDP na rok 2013 (kwalifikacja młodzieży, wybór miejsca, zmiany dot. karty uczestnika).

6/ Stronią internetowa ZOW ZOSP RP , poradnik dla opiekunów MDP - cel i zasady jej utworzenia. Możliwość pozyskani informacji n/t pracy z młodzieżą ze strony internetowej ZG ZOSP RP (www.zosprp.pl).

7/ Zapoznanie z przebiegiem eliminacji wojewódzkich konkursu plastycznego pn. „Zapobiegajmy pożarom" - przypomnienie zasad dot. przeprowadzania eliminacji poszczególnych szczebli.

8/ Rozpoczęcie konsultacji z opiekunami MDP w województwie w sprawie propozycji ewentualnych zmian w istniejących regulaminach dot. MDP oraz potrzeb szkoleniowych na 2013 r.

9/ zapoznanie zebranych z możliwością pozyskiwania środków finansowych na polsko-niemiecką wymianę młodzieży PNWM.

09.06.2013 r.- Kołobrzeg

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie komisji ds./ młodzieży tym razem w Kołobrzegu z uwagi na odbywające się eliminacje do XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom".

Część członków komisji brała czynny udział w przygotowaniach do eliminacji centralnych turnieju wiedzy pożarniczej już od piątku tj. od 07.06.2013 r.

W trakcie trwającej dogrywki najlepszych uczestników turnieju, komisja odbyła swoje posiedzenie. Głównym tematem spotkania było sprawdzenie kart kwalifikacyjnych na obóz młodzieżowy w Pogorzelicy. Następnym tematem było omówienie przebiegu wojewódzkiego turnieju wiedzy pożarniczej, który odbył się w Radowie Małym.

27.06.2013 r.- Drawno

Odbyło się spotkanie wyjazdowe komisji ds./ młodzieży na zaproszenie druha Krzysztofa Barskiego w Drawnie.

Plan posiedzenia komisji:

Informacja z dotychczasowego stanu przygotowań do obozu szkoleniowego MDP.

Omówienie udziału Komisji w organizacji eliminacji krajowych OTWP w
Kołobrzegu.

W wolnych wnioskach omawiany był udział członków komisji w zajęciach podczas
trwania obozu w Pogorzelicy.

11.10.2013 r.- Józefów

Odbyło się kolejne spotkanie komisji ds./ młodzieży tym razem w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie z uwagi na odbywające się tam szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP woj. zachodniopomorskiego.

Plan posiedzenia zgodny z planem pracy komisji na 2013 r. tj.:

Przedstawienie sprawozdania i rozliczenia obozu MDP

Przygotowania do konkursu plastycznego

Wolne wnioski i sprawy, które wpłynęły między posiedzeniami.

1. Druh T. Szczepański przedstawił sprawozdanie z obozu MDP , który odbył się w Pogorzelicy . Komisja sprawozdanie przyjęła i nie wniosła uwag do organizacji i przebiegu obozu w 2013 r.

Komisja natomiast zawnioskowała o zmianę miejsca obozu w 2014 r. , ze wskazaniem o ile to możliwe na tereny Południowej Polski .

2. Komisja wystąpiła z propozycją aby wysłać do oddziałów powiatowych pisma przypominające iż, zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”, ruszyła kolejna edycja. Termin nadsyłania prac plastycznych na eliminacje wojewódzkie upływa z dniem 31 grudnia 2013 roku. Spotkanie laureatów szczebla wojewódzkiego odbędzie się podczas eliminacji wojewódzkich OTWP w kwietniu 2014 roku. Konkurs musi odbywać się drogą eliminacji na poszczególnych szczeblach, eliminacji środowiskowe i gminne do 30 listopada, powiatowe do 31 grudnia. Finał wojewódzki do końca stycznia 2014 roku, finał centralny do końca marca 2014 roku.

Do udziału w eliminacjach wojewódzkich będą dopuszczone tylko prace, które brały udział w eliminacjach szczebla gminnego i powiatowego ( miejskiego) przesłane za pośrednictwem ogniw związku zgodnie z regulaminem Konkursu Plastycznego.

3. Komisja ustaliła, że należy przyspieszyć pracę nad tworzeniem i podawaniem informacji dotyczących działalności młodzieży na stronę internetową zachodniopomorskiego oddziału wojewódzkiego ZOSP RP oraz wykonaniu odsyłacza do strony ZG ZOSP RP, gdzie można znaleźć wiele dokumentów, regulaminów i porad dotyczących pracy z młodzieżą.

     Przewodnicząca przedstawiła informację z udziału w I posiedzeniu Komisji ds. Młodzieży i Sportu Zarządu Głównego ZOSP RP , które odbyło się sierpniu br.

Kolejne spotkanie komisji odbędzie się w styczniu 2014 r.

Ponadto poza planowanymi posiedzeniami komisja uczestniczyła w:

wojewódzkich zawodach sportowo -pożarniczych MDP wg regulaminu CTiF które
odbyły się 16 czerwca 2012 r. w Dębnie.

zorganizowaniu XIX warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży - laureatów
eliminacji centralnych Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom".

W warsztatach, które zorganizowane były w Świdwinie w dniach 10-14 lipca2012 r., wzięło udział 31 uczestników z całej Polski. Podstawowe zadania uczestników t o praca twórcza, poznawanie nowych technik malarskich, rozwój własnego warsztatu pracy, a także sprawdzenie się w innych dziedzinach twórczości. Młodzież miała możliwość uczestniczyć w zajęciach rzeźby w drewnie, grafiku, i batiku. Młodzież zakwaterowana była w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Świdwinie. Dzięki staraniom   działaczy związku pow. świdwińskiego oraz pow. kołobrzeskiego młodzież mogła uczestniczyć w wycieczce do Kołobrzegu, Połczyna- Zdroju oraz Wojskowej Jednostki Lotniczej w Świdwinie. Niesamowite wrażenie wywarł na wszystkich start myśliwca, który wycieczkowicze mogli obserwować. Zwieńczeniem warsztatów była wystawa poplenerowa prac zorganizowana w sali wystawowej świdwińskiego zamku (wystawa eksponowana była do 09 listopada 2012 r.). Przewodnicząca Woj. Komisji ds. Młodzieży (członek Komisji ds. Młodzieży ZG ZOSP RP)przez cały czas trwania pleneru sprawowała opiekę i nadzór oraz służyła pomoc ą w załatwianiu i organizowaniu różnego rodzaju spraw związanych z pobytem młodzieży w Świdwinie.

3)         W dniu 08.08.2012 r. przewodnicząca komisji oraz dh Jan Suszczyński- członek
komisji odwiedzili - Obóz Wypoczynkowo-Szkoleniowy w Pogorzelicy, na którym
miało przebywać do 21.08.2012 r. 82 uczestników - członków Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych z całego województwa. Natomiast w dniu zakończenia w/w
obozu tj. 21.08.2012 roku w uroczystym apelu z   uczestniczył wiceprzewodniczący
komisji dh Krzysztof Barski.

4) Dnia 22 stycznia 2013 roku w Szczecinie Przewodnicząca Komisji Danuta Raniowska - Przewodniczyła Komisji oceniającej prace nadesłane na eliminacje wojewódzkie Konkursu plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom” . W sumie na   konkurs wpłynęły 174 prace plastyczne wykonane w różnych technikach: pastele,akwarele,   kredki, wyklejanki, farby plakatowe i płaskorzeźba z gipsu.

27 kwietnia 2013 r.- 4 członków komisji uczestniczyło w eliminacjach wojewódzkich
OTWP w Rado wie Małym, w tym 1 członek komisji był członkiem jury.

W dniach od 07-09 czerwca 2013 r. w Kołobrzegu odbyły się XXXVI Eliminacje
   Centralne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
   Pożarom".

Przewodnicząca Komisji D. Raniowska uczestniczyła w 2 spotkaniach (I i III 2013 r.) dot. przygotowania przebiegu eliminacji, które odbyły się w Kołobrzegu. Troje członków komisji brało czynny udział w przygotowaniach do eliminacji centralnych turnieju wiedzy pożarniczej już od piątku tj. od 07.06.2013r, natomiast na zakończenie eliminacji (w niedzielę) obecni byli wszyscy członkowie komisji.

Członkowie komisji uczestniczyli w rozpoczęciu i zakończeniu obozu Wypoczynkowo-Szkoleniowego MDP w dniach 5.08-18.08.2013 roku w Pogorzelicy.

Sporządziła:

Przewodnicząca Komisji Danuta Raniowska


Dodatkowe informacje