Giełda

Proponujemy druhom zakładkę, która umożliwi ogłoszenia o sprzęcie, który jest zbędny w danej jednostce,
a może jeszcze innym posłużyć. Jeśli posiadacie sprzęt który chcecie zbyć, oddać to jest najlepsze miejsce na ofertę. Przyjmować będziemy tylko oferty od Jednostek ochrony ppoż. i instytucji.            

To nie jest zakładka dla prywatnych ogłoszeń.

Oferty składamy drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. z podaniem
nr tel. kontaktowego. Po potwierdzeniu treści i osoby zgłaszającej oferta będzie zamieszczana w zakładce.

OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU        

                                    Wójt Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106

                        OGŁASZA DRUGI PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU                                                               POŻARNICZEGO FSC STARACHOWICE STAR 244L

                                              stanowiący mienie Gminy w Kołbaskowie

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Kołbaskowo

Kołbaskowo 106

72-001 Kołbaskowo

NIP 851-29-08-333

Regon 811685450

 

2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem:

 

samochód: SPECJALNY POŻARNICZY

marka: FSC - STARACHOWICE

model pojazdu: STAR 244L

rok produkcji: 1989

nr rejestracyjny: ZPL V388

nr identyfikacyjny (VIN): P244L_11834

wskazanie drogomierza: 39424 km

okres eksploatacji pojazdu (89/12/18-14/02/10): 290 mies.

charakter wykorzystania: wóz bojowy straży pożarnej

kolor powłoki lakierowanej kabiny: czerwony 1-warstwowy syntetyczny

dop. masa całk./ładowność: 10270 kg/5630 kg

rodzaj zabudowy: podwozie z kabiną podwójną

rodzaj kabiny: krótka

liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2/4x4/manualna

oznaczenie silnika: S 359.9

rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

pojemność/moc silnika: 6842 ccm/110kW (150KM)

doładowanie: turbosprężarka

liczba cylindrów/układ cylindrów: 6/rzędowy

długość/szerokość/wysokość: 6850mm/2600mm/2650mm

przegląd techniczny: ważny do 29.06.2016 r.

 

Dodatkowe informacje:

 

instalacja elektryczna: kompletna, sprawna, wyposażenie w oświetlenie przypisane dla  

pojazdów uprzywilejowanych – strażackich

instalacja pneumatyczna: kompletna, sprawna, nie stwierdzono w czasie badania nieszczelności w układzie

silnik: kompletny, sprawny, rozruch prawidłowy, w czasie badania osłuchowego nie stwierdzono usterek

Zespoły podwozia:

-       rama: bez usterek

-       mosty napędowe (przedni i tylny): kompletne, śladowe wycieki płynów eksploatacyjnych, bez wycieków awaryjnych

-       skrzynia biegów i skrzynia redukcyjna: śladowe wycieki w obrębie uszczelnień bez wycieków awaryjnych

-       ogumienie: ogumienie terenowa, sprawne, stopień zużycia 40%

-       kabina i kabina załogi: kompletne, śladowe uszkodzenie powłoki lakierowanej, próg z lewej strony na wysokości kabiny załogi- lekko skorodowany, wyposażenie kompletne, sprawne ze śladami zużycia eksploatacyjnego

-       nadwozie specjalistyczne: powłoka lakierowana w stanie technicznym dobrym, żaluzje kufrów narzędziowych – kwalifikują się do naprawy usprawniającej, podłoga nadwozia – kompletna bez istotnych uszkodzeń

-       wyposażenie specjalistyczne stałe (motopompa, zbiornik na wodę, zespoły zaworów, blok tzw. szybkiego natarcia):

motopompa: kompletna, sprawna, zespół wskaźników kompletny, sprawny

zbiornik na wodę: miejscowo skorodowany - przeciek w dolnej części na wysokości rury przelewowej (kwalifikuje się do naprawy)

zespół zaworów: kompletne, sprawne

zespół szybkiego natarcia: kompletny, sprawny po naprawie zespołów przez wymianę elementów uszczelniających

 

 

3. Wartość pojazdu:

 

Cena wywoławcza pojazdu wynosi: 14.300,00 zł netto

(cena ofertowa przy sprzedaży zwolniona od podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 2 /Dz.U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054 ze zm./).

 

4. Wadium:

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymagalnego wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100)

Wadium należy wpłacić najpóźniej w przeddzień przetargu do godz. 14:00 przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy Nr 95 1240 3927 1111 0000 4099 1928. Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Kołbaskowo. Wadium zwraca się do 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

 

5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

a) imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy, siedzibę Oferenta, telefon, fax, e-mail, NIP oraz Regon,

b) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c)  oferowaną cenę netto za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu,

d) oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,

e)  kopię dowodu wpłaty wadium.

 

Wzór formularza ofertowego w załączniku

 

6. Warunki odrzucenia oferty:

 

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

a) została ona złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę

 

7. Inne informacje:

 

a) wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, w przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego Oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie ustnej licytacji, aż do wybrania Oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę,

b) nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego,

c) wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty wpłaty zapłaty na koncie Urzędu Gminy Kołbaskowo,

d) nabywca pojazdu ponosi wszystkie koszty z jego nabyciem,

e) Gmina Kołbaskowo nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu i zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres , w którym oferta jest wiążąca:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO FSC STARACHOWICE STAR 244L" w sekretariacie (pok. nr 23) Urzędu Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106, do dnia 21.12.2015 r. do godziny 12:00.

 

Termin związania ofertą sprzedający określa na 7 dni.

 

9. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2015 r., o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106, w sali nr 8

 

10. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód będący przedmiotem sprzedaży:

 

Samochód, będący przedmiotem przetargu można oglądać na placu przy OSP Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo, Kołbaskowo 87 od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych między sprzedającym a kupującym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 91/311-93-13 – Inspektor do spraw obronnych i obrony cywilnej Mirosław Pleszak.

 

dsc02453dsc02454

dsc02464dsc02457