Partnerska Współpraca

W dniach 7-8 lutego w kraju związkowym Brandenburgii przebywała delegacja Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. W skład delegacji wchodzili; Prezes ZOW ZOSP RP- Stanisław Dycha, Sekretarz ZOW ZOSP RP- Krzysztof Palucwp 000205h , Przewodniczący Komisji ds. współpracy zagranicznej Tadeusz Nowak oraz Dyrektor ZW OW ZOSP RP Tadeusz Szczepański. Gospodarzami spotkania byli Komendant Brandenburskiej Straży Pożarnej - Norbert Zoschke oraz Prezes Ochotniczych Straży Pożarnych Brandenburgii - Werner-Siegward Schippel. W spotkaniu uczestniczyła również delegacja z Województwa Lubuskiego z Prezesem ZOW ZOSP RP - Edwardem Fedko na czele. Celem wizyty było podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz określenie kierunków i priorytetów wspólnego działania w 2014 roku. Spotkanie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Straży Pożarnej w miejscowości Eisenhuttestadt. Uczestnicy spotkania omówili wiele zagadnień związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w krajach partnerskich w tym między innymi; przygotowanie sił i środków do powodzi, praca z młodzieżą, możliwości pozyskiwania środków w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Bardzo ciekawym tematem był projekt „ Bez Niebieskich Świateł”, który strona niemiecka realizuje już od trzech lat, projekt ten w swoich założeniach skupia się na działalności ochotniczych straży pożarnych w lokalnych środowiskach na płaszczyznach innych niż ratownicza tj. działanie przeciwko wykluczeniu społecznemu, nawiązywaniu więzi międzypokoleniowej, praca z młodzieżą oraz wiele innych inicjatyw w środowisku lokalnym, w którym działają Ochotnicze Straże Pożarne. Uczestnicy spotkania zostali  zapoznani z obiektami i funkcjonowaniem ośrodka szkolenia strażaków.

Punktem kulminacyjnym spotkania było podpisanie planu współpracy na 2014 rok obejmującego zamierzenia, które będą wspólnie realizowane. Wszyscy uczestnicy podkreślili również potrzebę rozwijania wzajemnej współpracy na wszystkich możliwych płaszczyznach.

wp 000186wp 000174wp 000198

tekst i zdjęcia; T.Szczepański