Grudniowe posiedzenie Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

dscf0563W dniu 18 grudnia w Goleniowie w gościnnych progach hotelu „Duet” odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa zachodniopomorskiego połączone ze spotkaniem opłatkowym strażaków, obradom przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Stanisław Dycha.

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście ; Ryszard Mićko - Wicewojewoda Zachodniopomorski, Anna Mieczkowska- członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, nadbryg. Henryk Cegiełka – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, Tomasz Stanisławski – Starosta Goleniowski, Prezesi Oddziałów Powiatowych, Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z terenu województwa, ks. Kapelan Wojewódzki Strażaków mł. bryg. Ryszard Szczygieł oraz ks. kapelan Jan Jeremak.

Podczas obrad członkowie prezydium i zarządu podjęli szereg uchwał związanych z działalnością Oddziału Wojewódzkiego w 2014 roku i tak miedzy innymi: przydscf0561te zostały plany pracy, zatwierdzony Kalendarz Imprez Programowych, zatwierdzono zasady przyznawania dopłat w 2014 roku, uzupełnione zostały składy komisji problemowych. Ważną uchwałą podjętą przez zarząd była uchwała w sprawie uzupełnienia składu zarządu, członkowie zatwierdzili powołanie w skład zarządu oddziału wojewódzkiego druhny Anny Mieczkowskiej – przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego oraz druha Andrzeja Rachalewskiego - przedstawiciela powiatu kołobrzeskiego

Po części uchwałodawczej uczestnicy spotkania poruszyli szereg problemów nurtujących środowisko strażackie, a wśród nich miedzy innymi: wysokość kwot przekazanych przez podatników w ramach akcji 1%, wysokość środków pozyskanych przez Ochotnicze Straże Pożarne w roku 2013 na zakup samochodów pożarniczych, ożywiona dyskusja ukierunkowana była nad przyszłym podziałem środków finansowych skierowanych z różnych źródeł na pomoc w zakupie sprzętu i pojazdów pożarniczych na cele OSP. Druhna Anna Mieczkowska przedstawiła informację nt. Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 woj. zachodniopomorskiego w założeniach, którego otwierają się nowe możliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych jako beneficjentów programu.

nabryg. Henryk Cegiełka podziękował sdscf0559trażakom PSP I OSP za bardzo duże zaangażowanie w akcjach ratowniczych podczas orkanu „Ksawery”, druh. Jerzy Bartnik przedstawił sytuację strażaka z powiatu kołobrzeskiego, który ubiega się o świadczenia za uszczerbek poniesiony w wyniku wypadku jakiemu uległ w czasie działań ratowniczo-gaśniczych, sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP druh Stanisław Kopeć przedstawił informacje  z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego ZOSP RP, druh Jan Sachs poinformował, że WFOŚiGW zaplanował kwotę 1 miliona zł w 2014 roku, które będą przeznaczone na pomoc przy zakupie samochodów i sprzętu pogrupowanego w pakiety.

Po zakończeniu obrad wszyscy uczestnicy spotkali się na spotkaniu opłatkowym.

tekst: Tadeusz Szczepański

zdjecia: Zygmunt Andrzejewski