I Edycja konkursu na najlepszą OSP, MDP, najlepszego Działacza i Strażaka w województwie zachodniopomorskim

Z dniem dzisiejszym uruchamiamy konkurs na najlepsza OSP, MDP, Najlepszego Strażaka oraz Działacza regulamin konkursu poniżej:

REGULAMIN KONKURSU

 I. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

2.Konkurs zorganizowany jest dla strażaków ochotników, jednostek OSP i MDP z województwa zachodniopomorskiego.

3.Konkurs zorganizowany jest w czterech kategoriach dla:

  • najlepszej Jednostki OSP z podziałem na:

- jednostki z KSRG i

- jednostki z poza KSRG

  • najlepszego Strażaka Ochotnika,
  • najlepszego działacza,
  • najlepszej MDP wraz z opiekunem.

4.W każdej kategorii przewidziana jest nagroda główna oraz wyróżnienia.

5.Konkurs będzie organizowany cyklicznie, laureaci wyłaniani będą raz w roku.

II.Cel konkursu

Celem konkursu jest prezentacja dobrze zorganizowanych i bezpiecznie funkcjonujących jednostek OSP.

Wspieranie i promowanie aktywności strażaków ochotników i jednostek OSP w dziedzinie bezpieczeństwa oraz działalności społecznej i kulturalnej.

Promowanie i poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Promowanie   ochrony przeciwpożarowej na terenie zakładów pracy.

Promowanie działalności   straży pożarnych uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych.

Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i docenienie ofiarności ochotnika strażaka.

 

III.Warunki uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy

1.Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszystkie osoby pełniące funkcję czynnych strażaków ochotników w OSP oraz wszystkie czynnie funkcjonujące jednostki OSP z terenu województwa zachodniopomorskiego, aktywni działacze i MDP wraz z opiekunem.

2.Warunkiem udziału w konkursie jest przesłorganizatorowi wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP R   ul. Tkacka 54, 70-556 Szczecin

3.Zgłoszenia do Konkursu należy składać za pośZarządu Oddziału Powiatowego, który zaopiniuje i prześle maksymalnie po trzy zgłoszenia z każdej kategorii.

4.Do Zarządu Powiatowego zgłosić mogą:

 a)Jednoosobowo Prezes ZOG,Gminny Związku, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, Prezes OSP, Naczelnik Jednostki OSP;

b)Strażacy z jednostki OSP- nie mniej niż 3 osoby wchodzące w jej skład;

c)Starosta, Burmistrz, Wójt;

d)Rada Powiatu i Rada Gminy- radni tych organów – nie mniej niż 3 osoby;

e)Sołtys lub Rada Sołecka;

f)Fundacje, Stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich;

g)mieszkańcy sołectw – nie mniej niż 3 osoby;

na formularzach stanowiących załącznik nr 1,2,3,4 do Regulaminu.

5. dostępne będą na stronie internetowej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. zachodniopomorskiego http://www.szczecin.zosprp.pl

6.Do formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 1,2,3,4 Regulaminu) mogą być dołączone materiały dodatkowe w postaci np.:

prezentacji multimedialnej,

materiału filmowego,

materiał audio,

fotografii.

 IV. Ocena zgłoszeń

1.Przesłane zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Konkursową , która wyłnajlepsze i najciekawsze zgłoszenia z każdej kategorii. Podstawą oceny będą przesłane formularze.

2.Komisja Konkursowa ma prawo sprawdzenia czy dane są zgodne z formularzem zgłoszeniowym.

3.Komisję Konkursową powołuje Prezydium ZOW ZOSP RP.

4.dla Najlepszej Jednostki OSP   oceniane będą między innymi:

staż jednostki,

ilość członków,

kategoria JOT i ilość członków JOT,

stan wyszkolenia wg etatów dla danej kategorii JOT,

liczba drużyn młodzieżowych OSP,

osiągnięcia inwestycyjne w zakresie przygotowania OSP do pełnienia służby i wykonywania zadań zgodnie ze statutem OSP (pozyskiwanie środków finansowych np. na remonty strażnic, wyposażenie jednostki w sprzęt ratowniczo- gaśniczy, w tym samochody),

wyposażenie strażaków w środki ochrony indywidualnej wg etatu JOT,

aktywność jednostki OSP– udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych (ilość zdarzeń),

współpraca z mieszkańcami, sołectwem oraz samorządem gminnym (aktywność podczas imprez gminnych, regionalnych i innych),

zaangażowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, kultury strażackiej i popularyzacji służby w OSP,

podtrzymywanie tradycji i historii polskiego pożarnictwa (udział w zawodach sportowych, ratowniczo – gaśniczych i innych zajmowane miejsce oraz organizacja zawodów czy imprez o charakterze strażackim, aktywność na stronie internetowej, prowadzenie kroniki jednostki, orkiestry, zespoły, sztuka ludowa),

działalność prewencyjna i zapobiegawcza oraz promowanie bezpieczeństwa (prowadzenie i udział w ćwiczeniach, szkoleniach, instruktażach, pokazach sprzętu, pogadanki, działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, eliminowania zagrożeń i wypadków na terenie objętym działaniem jednostki OSP, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie poszczególnych gospodarstw i całej miejscowości, udział w tworzeniu programów informujących o zagrożeniach katastrofami, klęskami żywiołowymi, pożarami i innymi zagrożeniami spowodowanymi siłami przyrody lub działalności człowieka).

5.Dla Najlepszego Strażaka Ochotnika   oceniane będą między innymi:

staż jako wyznacznik funkcji społecznej w jednostce OSP, odznaczenia,

uczestnictwo w ilości zdarzeń i postawa podczas akcji ratowniczo- gaśniczych,

wiedza specjalistyczna - posiadane przeszkolenia OSP, umiejętności praktyczne oraz sprawność fizyczna (udział w imprezach sportowych),

zaangażowanie w codziennej służbie, współpraca z przełożonymi i innymi strażakami, podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy warunków pełnienia służby,

zaangażowanie w działalność społeczną, charytatywną, humanitarną (inicjatywy promujące bezpieczeństwo i ochronę zdrowia człowieka, a także w miejscu pracy, honorowe krwiodawstwo, ilość oddanej krwi, udział w imprezach organizowanych przez samorządy i inne instytucje).

6.W kategorii MDP oceniane będzie między innymi:

Współpraca z OSP i innymi instytucjami,

Zdobyte specjalności,

Udział w:

- zawodach,

- uroczystościach szkolnych, środowiskowych i strażackich,

- obozach szkoleniowo-wypoczynkowych,

- OTWP,

- konkursach plastycznych i fotograficznych,

Działalność kulturalno-oświatowa,

Działalność historyczna.

 7.W kategorii działacz oceniane będzie między innymi:

Pomysłowość,

Współpraca z PSP, jednostkami samorządowymi szczebla gminnego, wojewódzkiego i centralnego,

Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe OSP,

Pozyskiwanie sprzętu pożarniczego i na potrzeby działalności kulturalno - oświatowych,

Organizowanie działalności kulturalno-oświatowych i historycznych,

Organizowanie imprez: sportowych.  

 V. Terminarz konkursu

1.Przyjmowanie zgłoszeń:

- wypełnione  formularze nr 1,2,3,4   należy dostarczyć do 15 kwietnia każdego roku.

   Zgłoszenia, które nie zostaną złożone lub nadane w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Do 30 kwietnia każdego roku nastąpi wybór przez Komisję Konkursową najlepszych zgłoszeń.

3.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka.

4. Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie przez organizatorów.

5.Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów i patronów medialnych.

6.Ogłoszone przez Komisję Konkursową wyniki są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

VI. Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Prezydium oraz ogłoszeniu na stronie internetowej ZOW ZOSP RP woj. Zachodniopomorskiego.

woj. Zachodniopomorskiego.

2.Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

3.Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie oraz przetwarzanie jego danych osobowych do celów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). oraz nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich w m.in. na stronach internetowych Organizatorów. Materiały nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem głos decydujący posiada Organizator konkursu.