Kampania sprawozdawczo-wyborcza oraz zakup samochodów

W dniu 21 października 2015 obradował Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa zachodniopomorskiego, głównym tematem spotkania była kampania sprawozdawczo-wyborcza w ogniwach zwiazku. Zarząd podjął uchwały w sprawie kampanii określające terminy, ilości delegatów na zjazd, przedstawicieli do zarządu oraz określił założenia organizacyjno programowe kampanii. Kolejnym ważkim tematem posiedzenia było omówienie możliwości wykorzystania śroków na zakup samochodów w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. W związku z pojawieniem się takiem możliwośći Zarząd podjął decyzję o podjęciu przygotowań do złożenia wniosku jako beneficjent zadania 3.4 "Adaptacja do zamian klilmatu", którego celem będzie wyposażenia ochotniczych straży pożarnych w samochody ratowniczo-gaśnicze oraz sprzęt ratowniczy.

Poniżej zamieszczamy założenia Organizacyjno-Programowe w kampanii sprawodawczo-wyborczej dla województwa zachodniopomorskiego.

Informuję również że wszystkie materiały i druki będą dostępne na stronie internetowej Zarządu Głównego oraz w Systemie OSP.

Założenia organizacyjno – programowe kampanii sprawozdawczo- wyborczej przed Zjazdem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego

Kampania sprawozdawczo - wyborcza w OSP powinna zostać poprzedzona posiedzeniami Zarządów Oddziałów Powiatowych oraz Gminnych (równorzędnych) Związku OSP RP, na których należy omówić całokształt spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kampanii sprawozdawczo- wyborczej.

Terminy przeprowadzenia kampanii :

 1. od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku – walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych,
 2. do 30 czerwca 2016 roku - zjazdy oddziałów gminnych, (równorzędnych) Związku,
 3. do 31 grudnia 2016 roku – zjazdy oddziałów powiatowych Związku. 
 4. do 13 maja 2017 - zjazd oddziału wojewódzkiego związku

Dokumentacja

     Druki na kampanię zostały podzielone na trzy grupy. Poszczególne grupy druków zawierają:

 1. wzory druków na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze członkóochotniczych straży pożarnych,
 2. wzory dokumentacji na zjazdy oddziałów Związku,
 3. wzory druków dotyczące przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej.

Dystrybucja druków

Druki zostaną opublikowane w formie broszurowej w nakładzie, wynikającym z zakresu działania oraz liczby oddziałów gminnych i powiatowych. Ich treść zostanie zamieszczona na stronie internetowej Związku OSP RP oraz w aplikacji „System OSP”.

           Tworzenie i przepływ informacji

Sprawny przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej i jej poziom merytoryczny zależy między innymi od przygotowania i wykorzystania danych oraz informacji zawartych w wypełnionych drukach (dokumentach),  o których mowa w pkt. 3 założeń. W trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej dokumenty będą tworzone i przekazywane na wyższy szczebel, również jak dotychczas, w formie elektronicznej poprzez program „System OSP” na http://www.osp.org.pl.

     Program składa się z paneli:

 1. Raport OSP - dostępny na szczeblu gminy – umożliwia wprowadzanie danych z druków „Raport OSP”,
 2. Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2016 – 2017 – dostępna na szczeblu gminy i powiatu – umożliwia wprowadzanie danych do druków „Informacja o przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych członków OSP” oraz „Informacja o przebiegu Zjazdu”,
 3. Statystyki OSP – dostępne na szczeblu gminy i powiatu – obrazują zbiorcze dane przeniesione z „Raportu OSP.

Mając powyższe na uwadze prosimy zarządy zwołujące walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze członków OSP i  zjazdy oddziałów Związku
winny terminowo i rzetelnie wypełniać i przekazywać dokumenty na wyższy szczebel struktury organizacyjnej Związku:

          Na szczeblu OSP (tylko w formie druków)

 1. „Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego członków OSP” wraz z załącznikami (punkt XIII protokołu)

-     jeden egz. pozostaje w aktach OSP,

-     drugi przekazuje się do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP w  terminie 7 dni po odbyciu walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego członków OSP,

-     w przypadku zmian w składzie Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP, sporządza się trzeci egzemplarz dla potrzeb Krajowego Rejestru Sądowego.

             Na szczeblu zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) ZOSP RP (w formie druków i przekazu elektronicznego)

„Raport OSP” (zał. nr 4 do „Protokołu z walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego członków OSP”, który wprowadzany jest do programu „System OSP” panel „Raport OSP” (http://www.osp.org.pl).

„Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo - wyborczych członków OSP” -, która wypełniana jest w programie „System OSP” panel „Kampania sprawozdawczo - wyborcza 2016 - 2017” (http://www.osp.org.pl) na podstawie druków przekazanych                                                                            z OSP.

„Raport OSP” i „Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych członków OSP” wypełnia się w ciągu 14 dni po odbyciu zebrań na podstawie protokołów          z walnych zebrań członków OSP wraz z załącznikami. Wersja elektroniczna jest archiwizowana na serwerze Związku OSP RP, mają do niej dostęp: Zarządy Oddziałów Gminnych, (równorzędnych),Powiatowych i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

„Informacja o przebiegu zjazdu oddziału”, która wypełniana jest
w programie „System OSP” panel „Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2016-2017” (http://www.osp.org.pl).

„Informację o przebiegu zjazdu” wypełnia się w ciągu 14 dni po odbyciu zjazdu.

Wersja elektroniczna jest archiwizowana na serwerze ZOSP RP.

Protokół z odbycia Zjazdu (forma zwyczajowa).

Protokoły:

-     komisji mandatowej,

-     komisji wyborczej,

-     komisji uchwał i wniosków wraz z programem działania Oddziału,

-     komisji skrutacyjnej

-     z pierwszego posiedzenia Zarządu Oddziału,

-     z pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału.

-     ankiety ewidencyjne delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego.

Kopię dokumentów ( pkt. 4 i 5) należy przesłać najpóźniej 14 dni po odbyciu Zjazdu Oddziału Gminnego (równorzędnego) do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.

    Na szczeblu zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP  (w formie druków i przekazu elektronicznego)

„Informacja zbiorcza z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych /sprawozdawczo-wyborczych, która wypełniana jest w programie „System OSP” panel „Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2016 - 2017” (http://www.osp.org.pl)

Na podstawie informacji z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych członków OSP, wprowadzonych do programu „System OSP” przez zarządy oddziałów gminnych, (równorzędnych) zarząd oddziału powiatowego w ciągu 21 dni po odbyciu zebrań wypełnia „Informację zbiorczą z przebiegu walnych zebrań /sprawozdawczo-wyborczych członków OSP. Wersja elektroniczna jest archiwizowana na serwerze Związku OSP RP.

„Informacja o przebiegu Zjazdu oddziału”, która wypełniana jest
w programie „System OSP” panel „Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2016 -2017” (http://www.osp.org.pl).

„Informację o przebiegu zjazdu” wypełnia się w ciągu 14 dni po odbyciu zjazdu.

Wersja elektroniczna jest archiwizowana na serwerze Związku OSP RP.

Protokół z odbycia Zjazdu ( forma zwyczajowa).

Protokoły:

-     komisji mandatowej,

-     komisji wyborczej,

-      komisji uchwał i wniosków wraz z programem działania Oddziału,

-     komisji skrutacyjnej

-     z pierwszego posiedzenia Zarządu Oddziału,

-     z pierwszego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału.

-     ankiety ewidencyjne delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

Kopię dokumentów (pkt.3 i 4) należy przesłać 14 dni po odbyciu Zjazdu do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

 

Członkowie OSP i działacze Związku OSP RP uczestniczący w walnych zebraniach OSP lub w zjeździe winni występować w umundurowaniu galowym (ze sznurem galowym oraz z orderami, odznaczeniami, medalami i odznakami).

Do udziału w walnych zebraniach oraz w zjazdach należy zapraszać przedstawicieli samorządu lokalnego tj. sołtysów, radnych, wójtów/burmistrzów/prezydentów miast, starostów, ponadto komendantów powiatowych (miejskich) PSP, a także dyrektorów miejscowych szkół, zakładów pracy i przedstawicieli środowiskowych organizacji społecznych współpracujących z OSP i Związkiem oraz zasłużonych działaczy OSP i Związku OSP RP oraz weteranów pożarnictwa.

Ponadto do udziału w zebraniach i zjazdach należy zaprosić przynajmniej jednego przedstawiciela zarządu oddziału szczebla wyższego.

Zasady wyboru delegatów i przedstawicieli do zarządów oddziałów:

 1. delegatów wybiera się spośród członków zwyczajnych OSP,
 2. liczby delegatów na poszczególne zjazdy i liczbydo zarządów oddziałów Związku określają zarządy oddziałów Związku zwołujące zjazdy,
 3. zaleca się, by uwzględniać wybór przedstawicieli młodzieży w wieku 18 – 35 oraz kobiet,
 4. wnioskuje się aby do składów zarządów OSP włączać opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
 5. liczbę delegatów na poszczególne zjazdy ustalać na podstawie liczby OSP zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, okreśw informacji zbiorczej z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w OSP za rok 2014,
 6. zaleca się, aby w Prezydium Zarządu Oddziałubył przynajmniej jeden przedstawiciel gminy z terenu powiatu,
 7. w zjazdach uczestniczą poza delegatami i zaproszonymi gośćmi członkowie ustępujących władz.

 Przykładowo :

     -   5 % przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ( rónorzędnego) ZOSP RP w stosunku do liczby członków w poszczególnych OSP

  -   10 % delegatów na zjazd w stosunku do liczby członków w poszczególnych OSP

  W zależności od ustaleń: ilu członków ma liczyć Zarząd Oddziału Powiatowego oraz ilu ma być wybieranych delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego  należy przyjąć procentowy wskaźnik w stosunku do liczby OSP, np.

- 30 % przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w stosunku do liczby OSP w poszczególnych gminach.

- 40 % delegatów na zjazd w stosunku do liczby OSP w poszczególnych gminach.

Uprawnienie zjazdu do zwiększenia (do 20 %) liczby członków Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego ) i Powiatowego – stosuje się odpowiednio.

Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) i Powiatowego wybiera delegatów na zjazd oddziału wyższego szczebla spośród delegatów na zjazd odpowiednio Oddziału Gminnego (równorzędnego) i Powiatowego.

Zarząd Oddziału Gminnego (równorzędnego) i Powiatowego wybiera  ze swego grona przedstawicieli do zarządu oddziału wyższego szczebla.

Program kampanii sprawozdawczo – wyborczej  przed XIV Zjazdem Krajowym ZOSP RP

 Nowa kadencja to siła i moc wynikająca z historii i tradycji, ale też otwierająca nowe możliwości i odpowiadająca na wyzwania przyszłości.

 • Jubileusz 95 – lecia powstania Związku OSP RP.
 • Jubileusz       100 – lecia powstania Związku Floriańskiego
 • Jubileusz 25 –lecia uchwalenia ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Zobowiązać ochotnicze straże pożarne, ogniwa i działaczy Związku OSP RP do upowszechniania tych wydarzeń w środowiskach społeczności lokalnych w ramach imprez programowych propagujących ochronę przeciwpożarową realizowanych w roku 2016, ze szczególnym uwzględnieniem imprez organizowanych w okresie od maja do września.

 • Organizacyjno-prawne i ekonomiczne warunki funkcjonowania OSP i Związku.

Wskazywać uregulowania prawne i nowelizacje ustaw (będące inicjatywami OSP i Związku OSP RP) pozwalające na poprawę funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.

 • Umacnianie Ochotniczych Straży Pożarnych i statusu Komendanta Gminnego Związku w aspekcie coraz większych wymagań  w podejmowanych zadaniach ratowniczych ochotniczych straży pożarnych.
 • Zadbanie o przygotowanie członków OSP w zakresie ceremoniału i musztry,
 • Monitorowanie  systemu przygotowania do działań ratowniczych OSP  w KSRG i poza,
 • Współdziałanie na poziomie każdego samorządu w zakresie działań na rzecz zwiększenia potencjału ratowniczego i operacyjnego w zakresie:

-       sprzętu, umundurowania, środków łączności,

-       wyszkolenia: podstawowego, funkcyjnego, KPP.

 • Powszechna realizacja (intensyfikacja) oraz doskonalenie „Systemu Szkolenia Członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” ze szczególnym wykorzystaniem form wspierających     i metod opartych na nowoczesnych technologiach.
 • Rozwijanie warunków technicznych wspierających działalność ratowniczą ochotniczych straży pożarnych poprzez wyposażanie OSP i ratowników  w certyfikowany sprzęt ratowniczy i wyposażenie osobiste.
 • Inspirowanie i rozszerzanie pracy z młodzieżą w środowisku ochotniczych straży pożarnych.
 • Podejmowanie aktywnych działań zapewniających stały nabór nowych członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Poprawa jakości działania MDP poprzez szerszy wachlarz projektów  w których mogą uczestniczyć.(realizacja porozumień np. z OHP, ZHP, LOP itp.) Klasy mundurowe w szkołach, Rozwijanie                   i współpraca   z Harcerskimi Drużynami Pożarniczymi.
 • Stworzenie funduszu stypendialnego (za szczególne osiągnięcia)  dla przedstawicieli młodzieży .
 • Włączanie OSP i Związku w pozyskiwanie funduszy ze środków, RPO, PROW, UE. – wykorzystywanie różnorodnych programów,
 • Wspieranie finansowe działalności Oddziałów Powiatowych ZOSP RP
 • Wykorzystywanie statusu organizacji pożytku publicznego do poszerzania działalności OSP. Pozyskiwanie środków finansowych z tytułu 1% jako dodatkowe źródło finansowania działalności OSP i Związku (np. tworzenie funduszu dla poszkodowanych)
 • Aktywny udział członków OSP i działaczy Związku w rozwoju społeczności lokalnych.
 • kontynuowanie i udoskonalanie konkursów dla osób dokumentujących dzieje OSP
 • wypracowanie formy współpracy z izbami tradycji i społecznymi muzeami pożarniczymi
 • rozważenie opracowania indeksu działaczy Związku
 • podjęcie działań na rzecz upamiętnienia pokoleń strażaków (pomnik)
 • rozszerzenie skali wydawnictw historycznych, pomoc merytoryczna, promowanie autorów, cykliczne wydawanie zeszytów historycznych.                                                                                                                         T.SZ.